Medicinska kontroller

Anställda som utsätts för viss exponering på arbetet kan behöva genomgå medicinska kontroller för att inte drabbas av ohälsa. Vi utför följande kontroller på mottagningen. Hos oss har sköterska, läkare och fysioterapeut mångårig erfarenhet av arbete inom företagshälsa.

Nattarbete

Medicinsk kontroll vid nattarbete enligt 29 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Hälsokontrollen för nattarbete ska erbjudas till medarbetare som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22-06 eller som troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06.

Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

Kontrollen ska erbjudas innan nattarbetet påbörjas. Därefter vart sjätte år – och efter att personen har fyllt 50 år ska undersökningen erbjudas vart tredje år.

När den anställde bokas till oss får personen en hälsodeklaration att fylla i till besöket. Vid läkarbesöket görs en undersökning, prover tas och enkäten diskuteras. Efter besöket får den anställde med sig information om vad som är viktigt för hälsan att tänka på vid nattarbete. Efter besöket utfärdas intyget som skickas till dig som beställare.

Pris 1650 + moms

Vibrationer

Medicinsk kontroll vid vibrationer enligt 23 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Arbetsgivaren skall anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer om exponeringen överstiger insatsvärde för hand och armvibrationer alternativt om misstanke finns om att exponeringen kan orsaka ohälsa eller om vibrationsskador uppstått.

Denna undersökning skall göras innan arbetstagaren börjar arbetet och därefter återkommande med högst 3 års mellanrum. Om en arbetsgivare får kännedom om att nytillkomna symtom uppstått skall ny undersökning göras inom 1 månad.

Vid läkarundersökningen inhämtas bakgrundsinformation kring tidigare exponering, tidigare sjukdom, tobaksbruk, tidigare eller nuvarande besvär som är eller kan vara vibrationsorsakade. Klinisk undersökning gällande händer, armar, skuldror och nacke avseende muskler, nerver, kärl och hud. Därefter en bedömning avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens arbetssituation.

Intyget skickas till dig som beställare.

Pris 1650 + moms

Handintensivt arbete

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete enligt 26 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som sysselsätts i arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft, enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi,

Den medicinska kontrollen skall genomföras inom 3 år efter att handiontensivt arbete påbörjats och återkommande var tredje år alt inom 1 månad om arbetstagaren får nya symtom som kan vara relaterade till handintensivt arbete.

Vid undersökningen inhämtas uppgifter om nuvarande, tidigare arbete och symtom. Om arbetstagaren beskriver besvär som kan misstänkas vara relaterade till handintensivt arbete ska en klinisk undersökning genomföras för att identifiera besvär och funktionsnedsättningar i händer, armar, skuldror och eller nacke. Därefter göres en bedömning avseende sambandet mellan besvären och arbetstagarens aktuella arbetsförhållanden.

Vi har samarbete med fysioterapeut med mångårig erfarenhet inom företagshälsovården som utför denna undersökning.

Pris 1650 + moms

Läkarintyg för järnväg

Lokförarintyg

mer info kommer inom kort.

Säkerhetskritiska arbeten:

mer info kommer inom kort